Wprowadzenie

Program i podłoże inspiracji działania Fundacji U Źródeł

Rzeczywistość i jej zagrożenia

W ostatnich dwóch stuleciach nastąpił przyśpieszony rozwój nauki, a w ślad za nim i technologii, która stała się udziałem życia codziennego prawie każdego człowieka. Proces ten spowodował, wyraźnie widoczne, wyalienowanie mieszkańców ziemi ze środowiska naturalnego, którego są częścią i bez którego ich istnienie jest niemożliwe. Rabunkowa gospodarka i ingerencja na zasadach degradacji, w filozofię funkcjonowania przyrody, środowiska będącego podstawą życia, powoduje narastanie problemów związanych z utrzymaniem harmonijnego funkcjonowania każdej jednostki i w konsekwencji może doprowadzić do unicestwienia życia na ziemi.

Nikt, żadna nauka nie jest w stanie określić w jakim czasie może nastąpić moment krytyczny. Wszystko co jest mówione, z różnych trybun, to tylko spekulacje. Oczywiście, błędem byłoby lekceważenie tego problemu. Dlatego ważne jest, by budzić w społeczeństwach świadomość narastających zagrożeń. Dalej, należy szukać rozwiązań odwrócenia tego biegu i wprowadzać je w życie. To również wspieranie tych, którzy to rozumieją i działają już na rzecz zminimalizowania negatywnych skutków tego procesu.

Zawiłości współczesności

Jest wiele filozofii i poglądów próbujących usprawiedliwić lub odrzucić porządek dzisiejszych czasów. Jednocześnie ludzkość obciążona wielowiekową tradycją, która sięga niemal początków istnienia człowieka na ziemi, wytycza określony kierunek rozwoju cywilizacji, w myśl zasady: że niemożliwe jest, by wszyscy się mylili. Tak więc, nie mając skali odniesienia, traktuje je, jako ważne, tym samym przeświadczona, że jej misją, jest kontynuowanie tego procesu, często kosztem jednostki, z pełną świadomością tego faktu, jako koszt rozwoju.

Trudno uniknąć kulturowego zaprogramowania i mieć jakiś punkt odniesienia, kiedy od samego początku, czyli momentu urodzenia jest się tylko w tym jednym środowisku.

Instrumenty oddziaływań

Elementem wiodącym w sposobach wpływania na człowieka są różne formy medialne, dzięki współczesnym technologiom osiągające nieprawdopodobny stopień wyrafinowania, a także pieniądz będący jednym z najstarszych sposobów zniewalania jednostek, jak i całych społeczeństw. W wyniku tego procesu pogłębiają się nawyki i przyzwyczajenia, które utrwalają model człowieka wyalienowanego z tego, co mogłoby być dla niego przyrodzonym celem istnienia i życia. Pociąga, to za sobą szerzącą się plagę chorób cywilizacyjnych, utratę kontaktu z własnym ciałem biologicznym, a tym samym jest przyczyną niezrozumienia naturalnych funkcji zrównoważonego istnienia.

Kolejnym problemem jest uzależnienie od autorytetów, które pozbawiają tożsamości osobowej i zaburzają orientację opartą na własnym doświadczeniu. Również nauka wprzęgnięta w mechanizmy manipulacji, pełna wyrafinowanych doświadczeń, bazująca w dużej mierze na teoriach, jest mentorem powszechnie akceptowanym, bez większej krytyki. Następny element destrukcji, to rabunkowa gospodarka wobec środowiska naturalnego, grożąca zachwianiem jego równowagi, gdzie konsekwencje tego procesu trudno sobie nawet wyobrazić. Aż dziw bierze, że do świadomości ludzi nie dociera ogrom dewastacji środowiska naturalnego, że opór przed zniszczeniem jest tak mały lub żaden. Nie znaczy to, że wszystko, co zostało wymyślone przez człowieka jest z gruntu złe, ale w masie unifikacji, która zalewa świat, istota ludzka, jako niepowtarzalna jednostka, straciła jasność widzenia, swoją odrębność, gubi zdrowy rozsądek i coraz trudniej jest jej odnaleźć się w sposób zgodny z samym sobą, z własnym sumieniem.

Podsumowanie

To oczywiście bardzo ogólny zarys. Mechanizmy warunkujące postawy życia współczesnego człowieka, jako jednostki i społeczeństw są złożone. Jak je będziemy widzieć, w dużej mierze zależy od metody i perspektywy, jaką przyjmiemy za punkt wyjścia do przeprowadzanych analiz. Dlatego też w literaturze fachowej jest wiele rozbieżności. Możliwość postępu, inaczej mówiąc przekroczenia progu destrukcji i wejścia w inny rodzaj jakości życia tą drogą, jest mało prawdopodobny.

W związku z tym dla ludzi, którzy potrzebują przewodnika, nauczyciela, guru, mentora, bo brakuje im zdolności analitycznego myślenia i samodzielnej orientacji w rzeczywistości lub najzwyczajniej w świecie nie radzą sobie, albo nie chce im się, bo ugruntowali się w konsumpcyjnej formie życia i nie widzą nic poza obszarem, który bezpośrednio dotyka ich, to są to rozwiązania, które umożliwiają scedowanie wewnętrznego niepokoju na autorytety. Te w mniejszym lub większym stopniu są instrumentami sterującymi tą rzeczywistością.

Cele Fundacji

Obraz przedstawiony powyżej, to jeden ze sposobów postrzegania współczesnej rzeczywistości i jej rozwoju. Inne, które nie mieszczą się w kanonie powszechnego trendu, skazują człowieka na swojego rodzaju banicję, tj. izolację, alienację, samotność, ograniczone możliwości współuczestnictwa w życiu, zdarzeniach i doświadczeniach o charakterze konstruktywnym i harmonijnym. Fundacja swoimi działaniami chce dotrzeć do takich jednostek, a także do środowisk, które są otwarte, by podejmować wyzwania przeciwstawiania się zagrożeniom cywilizacyjnym. W zakresie tym mieszczą się różne formy aktywności mające charakter jednorazowy lub cykliczny, odbywające się z określoną częstotliwością i polegające na wspólnym działaniu.

Podstawowe działania Fundacji

  • Organizowanie wydarzeń o różnym charakterze, a związanych z kulturą i tradycją krajów słowiańskich, bliskiego i dalekiego wschodu.
  • Budowa centrum informacji ekologicznej poprzez współpracę z innymi ośrodkami.
  • Prowadzenie koła studyjnego świadomego zdrowia.
  • Prowadzenie Ośrodka działań twórczych.

LW